زندگی کوتاه تر از آن است که به خصومت بگذرد..


قلبها گرامی تر از آنند که بشکنند..


آنچه از روزگار بدست می آید با خنده نمیماند و آنچه از دست برود با گریه جبران نمیشود..

    فراموش کردن بهترازهرچیزه دیگر است